گردان

  • 20 فروردین 1398

بعد از جنگی سخت علیه یک دشمن بیگانه از دنیایی دیگر که به جنوب اقیانوس آرام گسترش پیدا کرده است، گروهی تازه نفس از دریانوردان تازه وارد به نیروی دریایی آمریکا، جهت ادامه جنگ به خط مقدم فرستاده می‌شوند.