طوفان

  • 9 آبان 1397

طوفان داستان گروهی از لهستانی های شجاع است که در آسمانهای انگلستان در جنگ جهانی دوم جنگیدند، نه فقط برای حفظ انگلیس از نازی ها، بلکه حفظ ایده ای از کشور خود که قبلا وجود داشت اما..